Meny

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång. Kompetensutveckling för skolteam 7,5 hp

Karlstads universitet erbjuder kompetensutveckling inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag ”Nyanländas lärande” med start i september 2016.

Uppdragsutbildningen ”Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång” är en teamutbildning, som inte kan sökas av enskilda personer. Utbildningen har huvudsakligen ett organisatoriskt fokus på nyanlända elevers mottagande och utbildning och är i hög grad inriktad på att främja det kollegiala lärandet/samarbetet mellan skolans olika personalgrupper.  I kursen behandlas juridiska aspekter, mottagande, pedagogisk kartläggning samt organisation av utbildning och utbildning för nyanlända elever.

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till förbättrad organisering av mottagande och utbildning för nyanlända elever samt goda förutsättningar för social utveckling och ökad måluppfyllelse för dessa elever. Att delta i kompetensutvecklingen innebär ett åtagande i form av ansvar för att, med stöd av kollegor och rektor, driva ett förändringsarbete i den egna verksamheten.

Genomförande och innehåll anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Kursen genomförs av ämnet Svenska som andraspråk i samarbete med Rektorsutbildningen, båda vid Karlstads universitet.

Målgrupper

Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolans introduktionsprogram och erbjuds team bestående av rektorer/skolledare, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och lärare i andra ämnen, studiehandledare på modersmål, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal som arbetar med nyanlända elever i de olika skolformerna.
Många lärare i svenska som andraspråk är väl insatta i de frågor som behandlas i kompetensutvecklingen, men är en viktig resurs i teamen och i arbetet med att vidareutveckla mottagandet av och utbildningen för de nyanlända eleverna.

I varje team, bestående av minst 3 personer, ska en rektor eller skolledare ingå. Det är också rektor som väljer ut teamet som ska delta. Man anmäler en person åt gången, men för att säkerställa att gruppen ska få en plats bör ni anmäla alla vid samma tillfälle.

Omfattning

Kompetensutvecklingen sträcker sig från september 2016 till juni 2017, och startar vecka 36 med inläsning av litteratur samt teamens arbete med inledande verksamhets- och behovsanalys. Kursen avslutas v. 23, 2017.

Utbildningen ges i form av 3 närträffar, som är förlagda till Karlstads universitet. I övrigt sker kursen på distans.

Datum för närträffar:
26/9 - 27/9 2016 
10/2 2017 
22/5-23/5 2017

Kostnader

Deltagande är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader bekostas av skolan.
Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er omgående. Kursen kan ta emot 40 deltagare.

Krav och examination

Kompetensutvecklingen är på 7,5 hp. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer en examinationsuppgift.
För intyg krävs att deltagaren:

 • Deltar i obligatoriska träffar
 • Genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
 • Deltar i obligatoriska diskussioner på webbplattformen
 • Läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför kompetensutvecklingen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående.

 • Genomför en skriftlig examinationsuppgift på kurslitteraturen

Utbildningens innehåll

Kompetensutvecklingen behandlar bl.a. följande områden i relation till nyanlända elever:

 • Juridiska aspekter, skollag och författning
 • Mottagande och organisation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Tidig andraspråksutveckling
 • Attityder och förhållningssätt samt skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
 • Förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling

Utbildningens innehåll kommer att behandlas målgruppsinriktat och utgå från teamens behov och sammansättning, men innehåller även en gemensam kärna som inkluderar samtliga deltagare.

Förutom tre närträffar sker kursen på distans med nätbaserade aktiviteter och handledning genom lärplattformen itslearning i form av föreläsningar och gruppdiskussioner i team och tvärgrupper utifrån olika yrkeskategorier samt ett antal gemensamma inlämningsuppgifter. Under utbildningen görs ett skolbesök med respektive team och handledare från Karlstads universitet. Datum för detta fastställs tillsammans med teamen. Teamens inledande verksamhets- och behovsanalyser utvecklas fortlöpande under utbildningen. En handledare från Karlstads universitet knyts till varje team och fungerar som teamets kontakperson under utbildningen.

Nyanländas lärande

Just nu erbjuder vi fler kompetensutbildningar inom ramen för nyansländas lärande tillsammans med Skolverket.

 • Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. Du kan läsa mera om utbildningen här. Om du vill veta vad som skiljer de båda utbildningaran åt kan du läsa det här!
 • Vi erbjuder även en webbutbildning helt på distans. Den kan du läsa mera om här!