Meny

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning - SMDI

Nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning startade den 1 januari 2003 med Malmö högskola som värdlärosäte. Därefter var Umeå universitet värdlärosäte 2006-2009, Uppsala universitet 2010-2012 och Göteborgs universitet 2013-2014. Karlstads universitet är värdlärosäte 2015-2016. Det övergripande målet för Nätverket SMDI är att verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning inom området svenska med didaktisk inriktning.

Nationella nätverket har till syfte att inom svenska med didaktisk inriktning
- verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning
- stimulera utvecklingsprojekt inom fältet
- underlätta kontakter och informationsutbyte mellan verksamma forskare samt mellan forskare och lärare i den allmänna skolan
- SMDI har även täta kontakter med modersmålsdidaktiska nätverk i övriga nordiska länder.
 


 

Svenska med Didaktisk inriktning 12                          

Karlstads universitet, 24–25 november 2016

Textkulturer
Den tolfte konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning har konferenstemat Textkulturer. Med konferenstemat Textkulturer vill vi uppmana till en bred belysning av de didaktiska frågor som väcks när det gäller undervisning och lärande om text och textbearbetning. Studiet av skolans textkulturer omfattar såväl undersökningar av de texter som behandlas och produceras i klassrummet som de normer och förväntningar som på olika sätt präglar skolans textarbete. Med begreppet textkulturer vill vi också öppna för en bred diskussion om texters olika former och funktioner i ett socialt, kulturellt och historiskt perspektiv.

Vi välkomnar presentationer i form av paper, symposium och poster som ur olika forskningsperspektiv ansluter till temat, men också föredrag som presenterar annan forskning i svenska, danska eller norska med didaktisk inriktning. Vi kommer att erbjuda publicering av ett urval antagna föredrag i en konferensvolym.

Registreringen är nu öppen
Sista datum för anmälan är den 15 september 2016. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Kostnaden för konferensen är 1800 kronor exklusive moms. Fika, konferensmiddag samt guidad visning av Lerinmuséet ingår i konferensavgiften. Efter konferensmiddagen finns barservering för den som önskar.

Anmälan är nu stängd
Anmälan sker här.

Program
Konferensen äger rum på Karlstad Congress Culture Center, KCCC, i centrala Karlstad och inleds kl. 09.00 torsdag den 24 november. Avslutning sker fredag den 25 november kl. 16.30. Detaljerat program finner du här,
och sessionsschema här.

I samband med konferensen, den 23 november, anordnar vi en workshop för doktorander och handledare. Doktoranderna skickar in och får respons på sina paper (ca 10-15 sidor) av en grupp seniora forskare bestående av konferensens plenarföreläsare, handledargruppen samt ytterligare forskare och gästforskare vid Karlstads universitet. Anmälan med titel på paper sker i samband med anmälan till konferensen senast den 15 september.


Lärarutbildardag.
Det går nu bra att anmäla sig till lärarutbildardagen 23/11 (tid 13.00-17.00, registrering från 12.30). Anmälan sker via följande länk senast 4 november: https://axacoair.se/go?VB7x9V8D

Eftermiddagen kommer att vara indelad i två pass med valbara alternativ, och det preliminära programmet ser ut så här:
Pass 1
a) Examensarbetet i grundlärarprogrammet
b) Relationen mellan yrkesidentitet och ämnesidentitet i lärarutbildningens litteraturkurser
c) Retorik och muntlig färdighet
d) Flerspråkighetsperspektivet
Pass 2
e) Stora studentgrupper: undervisnings- och examinationsformer
f) Studenternas läsvanor
g) Nordiska språk och språkhistoria
h) VFU

 

Konferensspråk är svenska, danska, norska och engelska.
 

Årets plenarföreläsare:

Debra Myhill
Professor och ledare för the Centre for Research in Writing, University of Exeter, England

Åsa Wedin
Professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

Anne Mangen
Försteamanuensis vid Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking i Stavanger, Norge


VIKTIGA DATUM
15 januari         Call for papers
15 maj             Deadline för inskick av abstract
15 juni             Registrering till konferensen öppnas
15 augusti        Besked om antaget abstract
15 september   Sista anmälningsdag för konferensen och workshopen

Paperpresentationer består av 20 min presentation + 10 min för frågor och diskussion.

Symposium består av av flera presentationer med ett gemensamt tema, som sammanställs och skickas in av en ordförande. Ett symposium sträcker sig vanligen över en till två sessioner á 90 minuter och bör ha en (eller flera) diskutant(er) som har läst bidragen i förväg. Det är ordförande för symposiet som organiserar sessionen och fördelar tiden mellan deltagande bidrag.  

Posters kommer att ges plats i programmet. Den som presenterar en poster ges tid för kort muntlig presentation (max 5 min) och möjlighet att svara på frågor.

Abstract ska innehålla en titel (max 10 ord), en kort beskrivning av forskningsfrågor, metod och resultat (max 300 ord) samt upp till fem keywords. Därtill ska anmälan innehålla kontaktinformation samt namn och tillhörighet på samtliga presentatörer. Symposium anmäls gemensamt med ett sammanfattande abstract (max 300 ord) + ett abstract (max 300 ord) för vart och ett av de ingående bidragen. I den händelse ett symposium som helhet inte kan antas kommer varje ingående bidrag att bedömas som enskild paperpresentation.

Abstract skickas till smdi@kau.se senast den 15 maj.- STÄNGD

Samtliga abstract granskas och besked skickas senast 15 augusti 2016.

 

Varmt välkomna till Karlstad i november!

Organisationskommittén för SmDi i Karlstad:
Cathrine Andersson-Busch, Susanne Duek, Birgitta Ljung-Egeland, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner och Michael Tengberg

skymning.jpg