Meny

Nationell konferens i transportforskning 2015

Välkommen till den fjärde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning! Årets konferens hålls den 21-22 oktober på Karlstads universitet med Samot som värd.

Konferensen är en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade och ger en överblick av svensk transportforskning.
Den omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet. 

Program 

Onsdag 21 oktober 

Plats: Lagerlöfsalen 1A 305, Karlstads universitet

09.30-10.30 Registrering och kaffe 

10.30-10.45 Inledning
Sal: 1A 305

10.45-11.45 Is there a modeling world beyond utility? 
Sal: 1A 305
Professor Harry J.P. Timmermans, Eindhoven University of Technology, The Netherlands

11.45-13.00 Lunch 
Restaurang Solsta Inn

13.00-14.30 Parallella sessioner 1-3 * Presentation in English

Session 1: Transportpolicy
Sal: 1A 305 Ordf: Inge Vierth

Mode choice modeling using survey data - Evaluating methods to obtain information for the non-selected alternatives

Gerasimos Loutos *

Hållbar mobilitet i den hållbara staden - vad kan svenska städer lära från kommuner i Danmark, Schweiz och Tyskland?

Paul Fenton *

Road Freight Transport Policies and their Impact

Inge Vierth

Facilitating sustainable public transport value network

Samuel Petros Sebhatu *

Session 2: Intelligenta transportsystem, ITS
Sal: 1B 306 Ordf: Ellen Grumert

Distributed control of traffic flow in motorways with input constraints

Azita Dabiri

Max-pressure algorithm based on two-cell link model for traffic flow control

Hamed Farhadi

Detection and Recognition of Traffic Signs from videos using saliency-enhanced features

Irene Yu-Hua Gu *

Influence of software complexity on ISO/IEC  26262 software verification requirements

Miroslaw Staron

Session 3: Samhällsekonomi 
Sal: 1B 309 Ordf: Jessica Westman

A decade of Dutch congestion hit parades: Data analysis of an integral Highway extension plan on congestion occurrences 2002 to 2014

Lara-Britt Zomer *

Intermodal High Capacity Transport

Rickard Bergqvist

Rail freight quality - The context of Swedish rail freight and a rolling stock index

Rickard Bergqvist

Ekonomiska vinster och samhällsekonomiska kalkyler

Jonas Eliasson

14.30-15.00 Kaffe

15.00-17.00 Parallella sessioner 4-6 * Presentation in English

Session 4: Trafikplanering 
Sal: 1A 305 Ordf: Tomas Lidén

Optimization subject to transport micro-simulation constraints

Gunnar Flötteröd *

Analyzing the impact of tunnel anatomy in the traffic conditions

Athina Tympakianaki

Agent-based simulation of passenger transport in urban areas

Banafsheh Hajinasab *

Modelling the train timetabling problem for lagrangian relaxation

Per Olov Lindberg *

Solving the train timetabling problem

Abderrahman Ait Ali *

Session 5: Resor och arbete
Sal: 1B 306 Ordf: Sofia Molander

Lessons from a trial of meili, a smartphone based semi-automatic activity-travel diary collector in Stockholm city, Sweden

Yusak O. Susilo

Commuting and the economic milieu

Michael Olsson *

Does access to ICTs influence rural people's regional transportation in the global South? Long-distance mobility behavior over two decades

Jerry Olsson

Vem och var är distansarbetarna? Utveckling och utbredning av flexibelt arbete i Sverige

Bertil Vilhelmson

Leder distansarbete till försvagade samband mellan bebyggelsestruktur och resor i vardagen?

Erik Elldé

Session 6: Logistik och trafikflöden
Sal: 1B 309 Ordf: Fredrik Johansson

Discovering the performance impact of sustainable logistics and supply chain management practices among global firms

Magnus Blinge

Evaluating environmental performance of shippers' road freight transport operations -
the importance of data quality

Vendela Santén

Vehicle routing problem with an optional drop-off point

Stefan Engevall *

Macroscopic modelling of multi-directional pedestrian intersections

Elhabib Moustaid *

Assessing the impacts of collect-delivery points to individual's activity-travel patterns: A greener last mile alternative?

Chengxi Liu *

19.00 Konferensmiddag
Värmlands Museum 

 

Torsdag 22 oktober

Plats: Lagerlöfsalen 1A 305, Karlstads universitet

08.30-10.00 Parallella sessioner 7-9 * Presentation in English

Session 7: Upplevelser och beteende i kollektivtrafik
Sal: 1A 305 Ordf: Jan-Erik Swärdh

Valuing comfort and crowding in Swedish public transport

Jan-Erik Swärdh

Investigating different key determinants of passenger travel satisfaction for different group of travelers in Sweden

Roberto Abenoza

Familjens betydelse för förändrat resbeteende

Frida Skarin

How value is accomplished in practice: A study of interactions in special transportation services

Nicklas Salomonson

Session 8: Kostnad och styrning
Sal: 1B 306 Ordf: Patrik Gottfridsson

Beaktande av miljöaspekter vid utvärdering av högre kostnader för kollektivtrafik

Helene Lidestam

Professional identity - organizational socialization in introducing new value creating practices

Maria Åkesson

Från kontraktspart till affärspartner

Patrik Gottfridsson

Exploring customer-driven, dynamic key performance indicators in Swedish public transport

Sara Davoudi

Session 9: Bilar och nya transporttjänster
Sal: 1B 309 Ordf: Per Echeverri

UbiGo - Results from a Swedish example of mobility as a service (MaaS)

MariAnne Karlsson

Potentialen för en elbil i tvåbilshushållet

Sten Karlsson *

Vilka effekter har parkeringsnormer på individers tillgänglighet och vardagsliv? En analys av effekter av restriktiva parkeringsnormer vid bostäder

Per Henriksson

Om processen mot elbilsanvändande i Storstockholm

Joram Langbroek

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.00 Olika pespektiv på upplevelser 
Sal: 1A 305
Professor Margareta Friman, Samot, Karlstads universitet

11.00-12.30 Parallella sessioner 10-11 * Presentation in English

Session 10: Resandets konsekvenser
Sal: 1A 305 Ordf: Lars E. Olsson

Genuskontraktets roll i skapandet av ojämställda arbetsresor

Ana Gil Solá

Genusskillnader - utvärdering av Lunds lånecykelsystem Lundahoj

Lena Hiselius

Comparing the results from different tools in measuring door-to-door travellers' travel satisfaction

Yusak O. Susilo

Mätmetoden PAC för upplevd tillgänglighet

Katrin Lättman *

Vardagsresans betydelse för känslomässigt välbefinnande

Lars E. Olsson

Session 11: Tranportpolicy 
Sal: 1B 306 Ordf: Mikael Johnson

Trafikslagsövergripande myndighetsstruktur - lösning på faktiskt problem eller konsekvens av omständigheter

John Hultén

Den attraktiva regionen: kommunens roll i nationella infrastruktursatsningar

Paul Fenton

An exploratory analysis of the resilience of the European air transport network to major airport closures from the perspective of passenger recovery

Hector Rodriguez-Deniz *

Vulnerability and resilience of transport systems - A discussion of recent research

Lars-Göran Mattsson

12.30-13.30 Lunch
Restaurang Solsta Inn

13.30-15.30 Parallella sessioner 12-13 * Presentation in English

Session 12: Trafikplanering 
Sal: 1A 305 Ordf: Bo Enquist

Effects of mobile public transport information on pedestrian traffic efficiency at public transport stations

Fredrik Johansson *

Effect of axel configuration on rutting of flexible pavement

Safwat Said

Spatiotemporal changes in logistics activities and its influence on urban land use and planning: a Swedish perspective

Jerry Olsson

The integrated dial-a-ride problem with timetabled fixed route service

Marcus Posada

Optimal control strategy for junctions controlled by traffic signals

Mohammad Saleem *

Session 13: Samhällsekonomi 
Sal: 1B 306 Ordf: Magnus Landergren

Strategies for long term investment decisions in the deployment of intelligent transport systems

Gideon Mbiydzenyuy

Kommunal medfinansiering av transportinfrastrukturprojekt

Johanna Jussila Hammes

Servicefönster för underhåll av järnväg - samhällsekonomisk värderingsmodell och studie av Norra Stambanan

Tomas Lidén *

Tidtabelläggning baserad på maximering av samhällsekonomisk nytta

Victoria Svedberg

Värdering av regionalekonomiska effekter från transportinvesteringar i samhällsekonomiska kalkyler

Jonas Westin

15.30-16.00 Avslutning och kaffe
Sal: 1A 305

 


Om konferensen

Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet och välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet, exempelvis:

 • Trafikantbeteende
 • Samhällsekonomisk analys och värdering
 • Transportsystemets hållbarhet
 • Prissättning, regleringar, styrmedel
 • Transportmodellering och ‐simulering
 • Upphandling, kontrakt, affärsmodeller av
 • infrastruktur och kollektivtrafik
 • Logistik och multimodala transporter
 • Trafiksäkerhet och hälsa
 • Planering av transportsystemet
 • Transporter ur ett tjänsteperspektiv
 • Transportsystem och regional ekonomi
 • Intelligenta transportsystem
 • Transportpolitik och planeringsprocesser

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade, ge en överblick av svensk transportforskning samt:

 • Öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan svenska transportforskare
 • Förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan transportforskningens olika discipliner och delområden
 • Ge möjlighet för yrkesverksamma inom branschen (myndigheter, planeringsorgan, konsultföretag) att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare
 • Förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige.

Vetenskaplig kommitté
Mats Abrahamsson, Linköpings universitet
Magnus Blinge, Chalmers
Jonas Eliasson, KTH
Margareta Friman, Karlstads universitet
Jan Lundgren, Linköpings universitet
Jan-Erik Swärdh, VTI
Lena Winslott Hiselius, Lunds universitet
Johan Woxenius, Göteborgs universitet

Varm välkommen till Karlstads universitet!