Meny

PBS-nätverket

 

PBS-nätverket var ett gemensamt utvecklings- och forskningssamarbete mellan Karlstads universitet och ett stort antal skolor i kommuner spridda över hela Sverige. Det avslutade i sin första form 2012 och fortsatte efter önskemål i en något reviderad form 2013, som Näterket för lärandebaserad skolutveckling där ett antal lärgrupper bildades runt angelägna frågor med syfte att arbeta med kunskapsbildning på ett mer systematiserat sätt.    

 

 

Tio kommuner deltog från nätverkets start år 2003 varefter ett stort antal övriga skolor och delar av kommuner anslöt sig i olika etapper.

Stöd i utvecklingsarbetet
Ett av syftena med PBS-nätverken var att samarbetet skulle utgöra ett stöd för lärare och skolledare i det vardagsnära utvecklingsarbetet på skolan där vardagens dilemman, problem och utvecklingsområden utgjorde utgångspunkten. Det direkta stödet utgjordes av utvecklingsinsatser som las upp tillsammans med en PBS-medarbetare utifrån de behov som fanns. Varje år hölls nätverksträffar, där angelägna och aktuella utvecklingsområden behandlades.

Medskapande i kunskapsbildningen

Ett annat syfte var att samarbetet skulle bidra till kunskapsbildningen om problembaserad och vardagsnära skolutveckling så att även andra skolor och kommuner kunde dra nytta av våra lärdomar i sina utvecklingsansträngningar. Vardagsdilemman som vi mötte hjälpte oss att utveckla verktyg och vidareutveckla de teorier som PBS baserar sig på.
 

Femårskontrakt för att freda utvecklingsarbetet
Varje kommun deltog i fem år aktivt i nätverket och bidrog till kunskapsbildningen på olika sätt; genom att dela med sig av frågor, dilemman, lösningar, tillämpningar, goda exempel, lärgruppsdokumentationer etc. Tanken var att man efter fem år i tillräckligt hög grad hade hittat former för att självständigt fortsätta utvecklingsarbetet. Flera kommuner valde därefter att i olika former fortsätta kontakten, genom att delta i de årliga nätverksträffarna, genom att skicka lärgruppsdokumentation eller genom att köpa olika utvecklingsinsatser utifrån behov.

 

Utvecklingsstöd
Till varje kommun var en kontaktperson knuten, en PBS-medarbetare som

• svarade för kontinuiteten i kontakten med respektive kommun vilket normalt innebar att man minst en gång per år planerade det kommande årets samarbete och utvecklingsinsatser

• la upp arbetet i kommunerna och planerade och tog hjälp av övriga medarbetare inom PBS. (Bland PBS-medarbetarna hade vissa fördjupat sig mer inom vissa områden och kunde bidra med den kompetensen även i kommuner där de normalt inte arbetade.)