Meny

Skrifter

Att leda lärprocesser Scherp H-Å, 2008 (125 sidor)
I denna skrift summeras ett antal erfarenheter, slutsatser och lärdomar från lärgruppsarbete som kan vara till hjälp för dem som deltar i lärande om lärande och undervisning och för de lärledare som tagit på sig ett extra ansvar för att hjälpa till med lärprocessen. Ett PBS-perspektiv på skolutveckling innebär att vi försöker förstå oss på vilka faktorer som är betydelsefulla på varje enskild skolenhet när det gäller att få en så hög kvalitet som möjligt i barns och ungdomars lärprocesser. Utifrån ett PBS-perspektiv är varje skola en meningsskapande arena där medarbetare gemensamt lär och skapar mening i vardagens händelseflöde som blir vägledande för hur man hanterar problem och fattar beslut.

Att leda lärande samtal. Scherp H-Å, 2003. (70 sidor)

Lärares undervisningsmönster utvecklas i hög grad i mötet med eleverna samt genom samtal med kollegor om dessa erfarenheter. I denna skrift beskrivs hur man med hjälp av lärande samtal kan få ut mer lärdomar ur sina vardagserfarenheter som sedan kan vara vägledande för hur man kan agera i nya vardagssituationer.

 

PBS - Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv. Scherp H-Å (2003) (52 sidor)
Syftet med denna skrift är att relativt kortfattat försöka klargöra innebörden i förståelseorienterad problembaserad skolutveckling (PBS) samt att ge exempel på praktiska tillämpningar av detta skolutvecklingsperspektiv. Skriften vänder sig i första hand till medarbeare i skolan men den riktar sig även till andra med intresse för skolutveckling.

 

Styrning och ledning av skolverksamhet på kommunnivå Scherp H-Å, (2007)
Avsikten med denna skrift är att bidra med ett underlag för samtal mellan politiker och professionella så att goda utvecklingsambitioner från såväl skolpraktiken som den politiska arenan förstärker varandra i stället för att skapa hinder i utvecklingsarbetet på den enskilda skolan.

 

Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Scherp H-Å, 2005 (130 sidor)
Om kvalitetsarbetet ska leda till utveckling av verksamheten behöver man bygga upp meningsskapande och förståelsefördjupande lärmiljöer i organisationen där man på varje nivå lär om hur man kan bidra till en förhöjd kvalitet. Kvalitetsarbete på skolnivån handlar om att undersöka i vilken grad man i sin vardagsverksamhet lyckas förverkliga sina lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling samt att finna bättre lösningar av de problem som man stöter på i vardagsarbetet genom att fördjupa sitt lärande om och sin förståelse av problemens natur.

Lärande medarbetarsamtal. Scherp H-Å, Scherp G-B, Johnsson P-O, Jönsson E, 2004. (52 sidor)
Utifrån ett problembaserat och lärandeorienterat perspektiv på skolutveckling har medarbetarsamtalet främst följande syften: Att hjälpa medarbetare att förtydliga och synliggöra sina föreställningar om uppdraget och egna visioner samt de lärdomar man gjort om hur man bidrar till elevers lärande och utveckling. Att fördjupa förståelsen av enskilda medarbetares visioner, förståelse av uppdraget och lärdomar och den gemensamma förståelsen av uppdraget. Det syftar också till att ta vara på lärdomar om undervisning och lärande, att stimulera till fortsatt lärande om hur man kan bidra till elevers lärande och utveckling och att fånga upp vardagsproblem och fördjupa förståelsen av dess natur.