Meny

Om PBS

Grundläggande utgångspunkter för problembaserad skolutveckling

 

Att skapa en lärkultur
Vid problembaserad skolutveckling försöker man bygga upp en lärkultur på skolenheten som omfattar samtliga medarbetare dvs såväl elever som lärare, icke undervisande medarbetare och skolledare. För att lyckas med detta handlar det om att organisera meningsskapande och förståelsefördjupande lärprocesser i verksamheten.

Ansvarskultur
PBS tar sin utgångspunkt i medarbetarnas inre motivation framför yttre ”hotivation” i form av kontroll och inspektion. Det innebär att man bygger upp en ansvarskultur framför lydnadskultur.

Förändrad maktbalans
En utvecklande miljö kännetecknas av att maktbalansen i relationen förskjuts till förmån för den som har mindre makt och inflytande över situationen. Att ha makt innebär såväl möjligheter att påverka andra som möjligheter att undvika att bli påverkad av andra. Skolutvecklingen förändrar maktbalansen till förmån för den som initialt har mindre makt. Det innebär ett ökat inflytande för eleverna över deras lärprocess, ett ökat inflytande för medarbetarna på den enskilda skolan över utformningen av den pedagogiska verksamheten samt ett ökat inflytande för de lokala skolenheterna i förhållanden till den centrala nivån.
Att några får mer makt innebär dock inte att andra behöver få mindre makt i termer av inflytande. Att erfara att man själv har inflytande ökar mottagligheten och lyhördheten för andras uppfattningar och argument. Maktfördelning är således inte ett nollsummespel där mer makt hos vissa leder till mindre makt hos andra. Beslut bygger på lärdomar där argumentens styrka inte är beroende av position utan av dess bärighet. Begränsningarna ligger i uppdragets yttre ramar.

Det utmanande mötet
PBS bygger på interaktionistisk grund där det utmanande mötet mellan skilda perspektiv utgör drivkraft och grund för lärande och utveckling. Det handlar inte om inifrån eller utifrån alternativt nerifrån eller uppifrån utan om mötet mellan inifrån och utifrån samt mötet mellan nerifrån och uppifrån.