Meny

Innehåll A-Ö

A

Akvarium En samtalsform i grupp

Arbetsorganisation och Utvecklingsorganisation

Artiklar med relevans för PBS

B

Bakgrunden till PBS Tillämpad forskning

Bedömning och återkoppling Lärgrupper

Begrepp inom PBS

BUS-samarbetet BUS -Bibehålla utvecklingsbenägenhet i skolan

Barn/elever som sätter oss på prov Lärgrupper

C - D

Cmap

Debatt se även debattinlägg här

Dokumentation Om varför man ska dokumentera

E

Eget ansvar Vad kännetecknar ett arbetsområde som stimulerar eleverna till eget ansvar för sitt lärande?

Elevaktiv lärprocess

Elevansvar och elevinflytande  Lärområde med lärgruppsdokumentationer

Elevers lärmiljö Lärområde med lärgruppsdokumentationer

Elever om lärande Elevers bild av hur man lär sig i skolan

Elevhälsa Att bemöta ”ovanliga” elever i den ”vanliga” undervisningen

Elevrollen Vad kännetecknar elevrollen i en elevaktiv lärprocess?

Elevsyn Eleven som råvara, kund eller medarbetare?

Enkäter PBS-enkäter för lärare och skolledare

F

FILL-projektetFörståelseinriktat ledarskap och lärande

Forskande skolor

Föreställningskarta Förståelsefördjupande interjvu med föreställningskarta som dokumentation

Förskolan

Filmer med relevans för PBS

G - H

Grundsatser i PBS

Helhetsidé

I - K

Intervjua barn

Identitet och trygghet  Lärgrupper

Inre motivation och återkoppling Film om återkopplingens betydelse

Kompetensutveckling

Kvalitetsredovisning

L

Ledarskap

Lärares lärmiljö lärgrupper

Lärande samtal

Lärande samtal med barn

Lärande utvärdering

Lärarutbildning på distans - idéskiss

Lärdom Defiinition

Lärdomar om PBS

Lärgruppsarbete Om lärgruppsarbete, verktygslåda

Lärledarutbildning

Lärplan

M

Matematikk och NO Lärgrupper

Medarbetarsamtal Se även Lärande medarbetarsamtal

Medlemssidor

Medlemmar under åren

Meningsskapande helhetsidé Att skapa en menignsbärande helhetsidé

Motivation och lust att lära Lärgrupper

Mönster Att upptäcka mönster

N - O

Nätverksträffar

Observation Observationsformulär

P - R

Politisk styrning i ett PBS-perspektiv Styrning och ledning utifrån ett lärandeperspektiv

Problem Definition

Rapporter om skolutveckling

Referenslitteratur (sidan är under uppbyggnad)

S - T

Samarbeten Tidigare utvecklingsprojekt med relevans för lärandeinriktad skolutveckling

Samtal Om olika sorts samtal

Skrifter

Språkutvecklilng och läslust Lärgrupper

Stöd i styrdokument

Tabellmodellen En enkel metod att se mönster

Tillämpningar av ett lärandeperspektiv

U - V

Utvärdering i lärandets tjänst

Uppdrag och visioner i en lärande organisation

Uppsatser med relevans för PBS

Kurser inom universitetet med relevans för PBS

Verktyg inom PBS

Viktningsmodellen

Vision Definition

Å - Ö

Återkopplingen betydelse för lärandet Film