Meny

Nätverkets bakgrund

Nätverket för ämnesdidaktik bildades under Rikskonferensen i Didaktik vid Högskolan i Gävle 13-14 november 2002 vid en session kring frågan om ämnesdidaktisk samverkan på nationell nivå. Inbjudan till sessionen kom från Forum för ämnesdidaktik i Gävle, ett lokalt forskarnätverk där ämnesdidaktiker med bakgrund i en rad olika kunskapsområden möts, håller seminarier, utvecklar projekt, ger kurser.

Under sessionen kontaterade deltagarna att det finns ett behov av att stärka samverkan mellan ämnesdidaktiker i landet. Flera skäl framfördes. Det är idag svårt att på ett enkelt sätt komma i kontakt med ämnesdidaktiker vid andra lärosäten, eftersom man kan vara anställd på flera olika typer av institutioner och det sällan anges vilka som är aktiva ämnesdidaktiker. Samverkan sker idag i första hand inom olika ämnesdidaktiska delområden, som matematikdidaktik, historiedidaktik etc, inte mellan de olika områdena. Seminariedeltagarna fann det angeläget att utveckla en bred, övergripande ämnesdidaktisk debatt. Det framhölls också att ämnesdidaktikerna ofta varit passiva i utbildningspolitiska debatter. Det faktum att ett gemensamt forum har saknats kan vara en bidragande orsak till denna passivitet.

Ett fyrtiotal konferensdeltagare anmälde sig omedelbart till nätverket och en arbetsgrupp utsågs att leda verksamheten. Några nordiska seminariedeltagare var beredda att verka för kontakter med ämnesdidaktiska miljöer i respektive land.

Plattform, syfte och verksamhet

Diskussionerna ledde fram till bildandet av ett nationellt nätverk för ämnesdidaktik. Vad gäller definitionen av ämnesdidaktik valde man att knyta an till Svein Sjöbergs breda definition från Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik från år 2000. " Med ämnesdidaktik menar vi överväganden somär knutna till ett ämnes situation i skola och utbildning. Alla överväganden, alla problem som upplevs som viktiga för den som arbetar med ämnet i undervisningsammanhang."

Alla ämnesdidaktiker är välkomna till nätverket, oavsett undervisningsform, institutionell hemvist, teoretisk och metodisk inriktning.