Meny

GRESS Att göra regionala skillnader till styrka

Inre Skandinavien står inför ett antal utmaningar och möjligheter kopplade till den regionalisering eller regionförstoring som pågår, till den ökade betydelsen av attraktiva boendemiljöer för att locka invånare till regionen och den fortgående globaliseringen. Det finns ett behov av ökad kunskap om vad denna utveckling betyder för olika delar av Inre Skandinavien och hur faktorerna kan tas tillvara av lokala, regionala och nationella aktörer för att främja den egna utvecklingen eller när regionalpolitiska mål och beslut ska utvecklas och verkställas.

På gränsen

Boken ”På gränsen – interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien”, innehåller ny kvalitativ och kvantitativ forskning om hur människorna i Inre Skandinavien knyts samman genom arbetspendling, gränshandel och andra former av interaktion. Även regionens attraktionskraft som turistdestination och för bosättning belyses på grund av turismens betydande näringsväg i stora delar av regionen. Sist, men inte minst, ser forskarna på regionen i ett globalt perspektiv. Vare sig man vill eller inte, krymper världen till följd av teknologiska landvinningar, ändringar i folks vanor, kulturella preferenser och uttryck, samt politiska förhållanden. Detta har inflytande över hur vi organiserar och lever våra liv.

Bakgrund

Det övergripande målet med GRESS är att bidra till kunskapsbyggande och samverkan över gränsen i avsikt att utveckla Inre Skandinavien till en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Inre Skandinavien består på svensk sida av Värmlands och Dalarnas län med 31 kommuner och 549 444 invånare och på norsk sida av Hedmark fylke och deler av Akershus och Östfold fylker med totalt 75 kommuner och 473 525 invånare (1 jan. 2008), lika med 1 miljon invånare.

En generell problematik för Inre Skandinavien, trots delvis olika förutsättningar på norsk och svensk sida, är en svag befolknings- och ekonomisk utveckling. 

Delprojektmål

- Att öka kunskapen om och förbättra beslutsunderlaget för regionala utvecklingsfrågor i Sverige och Norge. Betoningen ligger på de särskilda möjligheter och utmaningar som finns i gränsområden.

- Att stärka forsknings- och utvecklingsmiljöer i Inre Skandinavien genom ökad samverkan över gränsen och skapande av formaliserade kontakter för samarbete. Här ingår också att göra dessa miljöer mer nationellt och internationellt synlig och konkurrenskraftig, särskilt inom fältet gränsregionala analyser.

Projektperioden sträckte sig från 2009-04-01 till 2013-02-28. Projektägare på svensk sida var Karlstads universitet och på norsk sida Östlandsforskning i Hamar. Projektets totala omslutning var cirka 10 miljoner SEK/NOK.

Projektet är avslutat men sidan uppdateras regelbundet med vetenskapliga publikationer som projektet resulterat i.