Meny

FoU Rapporter

Senaste FoU-rapporter


2016:1 Anna-Lena Haraldson. Organisering för samverkan. En introduktion.

Frågor om samverkan aktualiseras allt mer, inte minst för både behov och direktiv verkar ha ökat eller till och med blivit nödvändigt. I vissa fall samverkar man för att det är på modet. Men vad är samverkan och vilka hinder och möjligheter finns för en framgångsrik samverkan?

FoU-rapport 2016:1 syfte är att mot bakgrund av tidigare forskning om och utvärderingar av samverkan inom offentliga organisationer, speciellt människohandlande organisationer, introducera olika former av samverkan samt framförallt några viktiga faktorer vid planering och organisering av samverkan.

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av olika orsaker till ökad samverkan, exempelvis ökad specialisering i våra välfärdsorganisationer och ökade krav på effektivitet. Därefter behandlas olika former och modeller för samverkan. Samverkan kan omfatta allt från integrering av olika enheter inom olika organisationer till mindre samverkansprojekt inom en enhet eller mellan olika professionella. De två följande delarna av rapporten utgår i hög grad från erfarenheter och forskning om olika samverkansprojekt. Först lyfts flera faktorer fram som viktiga att tänka på innan man startar själva samverkan, exempelvis ledningens ansvar, klargörande syftesbeskrivningar, legitimitet och avsättande av tid. Nästa del lyfter fram vad som kan vara viktigt att tänka på vid själva samverkansprojektets genomförande, exempelvis formella och informella organisationselement, institutionella logiker och professioners olika kunskaps- och tolkningsramar. Rapporten avslutas med några reflektioner om effekter, risker och möjligheter med olika samverkansprojekt.