Meny

CSD-FL: Forskarskolan för lärare i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap

CSD-FL: Forskarskolan för lärare i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap startade i januari 2012. Forskarskolan vänder sig till verksamma lärare i de samhällsorienterande ämnena vid skolans samtliga stadier. Tjugo verksamma lärare från södra Sverige har nu påbörjat sina forskarstudier. Forskarskolan kommer att avslutas under 2015-2016.

I CSDs regi har tidigare Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) genomförts. Mycket viktig ämnesdidaktisk forskning producerades inom ramen för denna och andra liknande forskarskolor vilka var en del av satsningen på att öka antalet forskarutbildade lärare i den svenska skolan.  De goda erfarenheter som dragits från FLHS forskningsmässigt men också organisatoriskt bildar utgångspunkten för CSD-FL.


CSD-FL är en ämnesdidaktisk forskarskola för lärare i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Nytt med denna forskarskola är att vi i CSD uppmärksammar behovet av forskning kring de samhällsorienterande ämnena för årskurserna 4-6 i grundskolan. Detta är också en framträdande forskningsinriktning vid CSD. En knapp tredjedel av deltagarna i forskarskolan har inriktning mot  dessa delar av grundskolan. De övriga deltagarna bedriver forskning mot årskurserna 7-9, samt gymnasieskolan.
 
Forskarskolans två inriktningar
Forskarskolan ingår i ett långsiktigt arbete för att utveckla empiriskt grundad kunskap om lärares ämnesdidaktiska arbete och stimulera ämnesdidaktisk begreppsutveckling. Inom det övergripande syftet väljer forskarskolan att fokusera på två inriktningar: klassrum och bedömning. Dessa båda inriktningar är delvis överlappande. I forskarskolan uppmärksammas bedömning ur ämnesperspektiv. Klassrummet skall uppfattas i vid betydelse, som undervisningsrummet där lärare och elever samspelar, och även inkludera lärarnas förberedelser inför den konkreta undervisningssituationen.


Handledning och handledarkollegium
Deltagarna har minst två handledare, en huvudhandledare samt minst en bihandledare. Dessa har hämtats ur det handledarkollegium som bildats kring forskarskolan. Forskare verksamma vid CSD och Karlstads universitet utgör basen i detta. Men där ingår också forskare från andra lärosäten vilka har spetskompetens på vissa särskilt relevanta områden som learning studies och bedömningsforskning. I syfte att ytterligare kvalitetssäkra utbildningen ingår några av Nordens mest framstående ämnesdidaktiker i sina respektive ämnen i handledarkollegiet. Nytt för denna omgång av forskarskolan är att också ämnesdidaktiker från en utomnordisk miljö, de främsta inom sitt område, kommer att vara medlemmar av forskarskolans handledarkollegium.