Pia Sundqvist

Universitetslektor, docent i engelska / Associate Professor of English

Forskning:

Forskning/Research (in Swedish - for English and publications, please scroll down!)

Mitt intresse är engelsk språkvetenskap, närmare bestämt tillämpad engelsk språkvetenskap med didaktisk inriktning. Inom detta fält ligger mitt fokus på informellt lärande, vokabulärtillägnande, muntlig färdighet och bedömning. I min avhandling fokuserade jag på extramural engelska ("fritidsengelska"), muntlig färdighet samt vokabulär bland elever i årskurs 9. Jag studerade även elevernas motivation och vissa bakgrundsvariabler.


Pågående projekt

”Likvärdig bedömning”
Projektet är ett kombinerat forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att stärka likvärdigheten i lärares bedömning av elevers kunskaper i svenska och engelska. Vi undersöker bland annat vilken betydelse både sambedömning och bedömarträning kan ha för att utveckla samstämmigheten i lärares bedömning av elevers olika språkförmågor. Min del, som görs tillsammans med Erika Sandlund under 2016, fokuserar på bedömning av muntlig färdighet i engelska i årskurs 6. Övriga forskare i projektet är Eric Borgström, Gustaf Skar, Lena Lötmarker och Michael Tengberg. Projekthemsida.

”Sambedömning genom samtal”
Projektet syftar till att förstå bedömningsprocesser som sociala företeelser. Fokus ligger på hur sambedömning, som sker i samtal mellan lärare, ter sig i praktiken. Projektet syftar också till att identifiera områden där engelsklärares bedömning av muntlig färdighet verkar skilja sig åt som mest. Studien genomförs under 2016 tillsammans med Erica Sandlund.

”Språkväxling som resurs och hinder i språkklassrummet - en pilotstudie”
Studien tar avstamp i högstadiets engelskundervisning med ett särskilt intresse för hur elever och lärare förhåller sig till olika språkresurser i och utanför klassrummet. Pilotstudien genomförs under 2016 tillsammans med Erica Sandlund.

”Vokabulär och extramural engelska med fokus på datorspelande (åk 9)”
Inspirerad av resultaten från min avhandling leder jag för närvarande på egen hand en 3-årig (2011–2014) storskalig kvantitativ studie, "Vokabulär och extramural engelska med fokus på datorspelande (åk 9)", finansierad under de sista två åren av Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik (CSL). Studiens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om samband mellan vokabulär (receptiv samt produktiv) och användningen av extramural engelska, med fokus på datorspelande (typ av spel samt frekvens av spelande).
 

”Testa tal, tala under test” (Vetenskapsrådet Dnr 2012-4129, SEK 5 413 000)
Tillsammans med Erica Sandlund, Karlstads universitet, och Lina Nyroos, Uppsala universitet, är jag under 2013–2016 verksam i projektet ”Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk”. Syftet med projektet är att generera en övergripande beskrivning och analys av hur muntliga tester introduceras, genomförs och bedöms. Fokus ligger på den muntliga delen av det nationella provet i årskurs 9. Inom projektet arrangerar vi workshops med språklärare, där vi använder autentiska data för att höja lärares medvetenhet om testdeltagande, genomförande, administration och bedömning. Och så ska vi skriva en bok! Projekthemsida


”Att överbrygga glappet mellan skolengelska och fritidsengelska” (Vetenskapsrådet Dnr 2013-785, SEK 7 425 000)
Tillsammans med Alastair Henry och Helena Korp, båda Högskolan Väst, är jag under 2014–2017 verksam i projektet ”Att överbrygga glappet mellan skolengelska och fritidsengelska: Vad kan vi lära av goda exempel?”. Syftet med projektet är att identifiera och teoretiskt analysera ”goda exempel” där grundskolelevers erfarenheter av engelska utanför skolan tas tillvara i klassrumsundervisning. Med projektet vill vi bidra till att lägga grunden för en pedagogisk praktik där elevers möten med fritidsengelska används som en resurs i ett måluppfyllt lärande. Projekthemsida


Tidigare projekt


2013: Samband mellan datorspelande och användingen av avancerade ord i elevers fria skrivande (åk 9), tillsammans med doktorand Peter Wikström, Karlstads universitet.
2011–2012: ”Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F–6)”, finansierat av Centrum för språk- och litteraturdidaktik.
2010: Studie om samband mellan extramural engelska och skolresultat i engelska samt motivation bland elever i årskurs 4–6, tillsammans med docent Liss Kerstin Sylvén, Göteborgs universitet, med finansiering från Centrum för språk- och litteraturdidaktik och Erik Wellanders fond.

 

Forskning/Research (in English)


My research interests focus on second language acquisition, in particular informal learning of English, L2 English vocabulary acquisition, oral proficiency, and assessment. In my thesis I focused on the impact of extramural (out-of-school) English on Swedish ninth graders' oral proficiency and vocabulary. I also examined motivation and other background variables.


Ongoing projects

”Equity in assessment”
The project combines research and in-service training for teachers and aims to strengthen equity in assessment with regards to young learners' proficiency in English and Swedish. The project examines what roles co-assessment and rater training may have on developing equity in assessment of various learner language abilities. Together with Erica Sandlund, my part focuses on assessment of oral proficiency in English in grade 6. The project is carried out in 2016 and also involves researchers Eric Borgström, Gustaf Skar, Lena Lötmarker, and Michael Tengberg. Project website

”Co-assessment through conversations”
The project aims, among other things, to identify areas where English teachers' assessment of oral proficiency seems to be particularly diverging. The study is carried out in 2016 together with Erica Sandlund.

”Code-switching as resource or hindrance in the language classroom - a pilot study"
The study takes is point of departure in English language teaching in secondary school and focuses especially on how students and teachers relate to various language resources inside and outside the classroom. The study is carried out in 2016 together with Erica Sandlund.


”Vocabulary and extramural English: focus on digital gameplay (grade 9)"
Inspired by the results from my PhD study I lead a large-scale three-year (2011–2014) quantitative study, "Vocabulary and extramural English: focus on digital gameplay (grade 9)", the final two years funded by the Center for Language and Literature in Education (CSL). The main objective is to deepen the knowledge about the relation between vocabulary (receptive and productive) and the use of extramural English, with a focus on digital gameplay (type of games played and frequency of gaming).


”Testing Talk” (The Swedish Research Council, Dnr 2012-4129, SEK 5 413 000)
Together with Erica Sandlund, Karlstad University, and Lina Nyroos, Uppsala University, I’m involved in the project ”Testing Talk: Interactional organization and assessment practice in paired L2 oral proficiency tests” (2013–2016). We aim to provide a comprehensive description and analysis of how learner interaction in paired oral proficiency tests is introduced, conducted, and assessed. Focus is on the oral part of the national test of English in 9th grade. Within the project, we arrange interactive workshops with language teachers, using authentic test data for raising teacher awareness regarding the participation in and setup, administration and assessment of the national test in English. And we are going to write a book! Project website


”Bridging the gap between in and out-of-school English” (The Swedish Research Council, Dnr 2013-785, SEK 7 425 000)
Together with Alastair Henry and Helena Korp, University West, I’m involved in the project “Bridging the gap between in and out-of-school English: Learning from good practice” (2014–2017). The purpose of the project is to identify and analyze examples of good practice in which learners’ out-of-school English experiences are utilized in classroom teaching. Our aim is to lay the foundations for a pedagogical practice in which learners’ out-of-school experiences are used as a resource for goal-focused learning and to disseminate this knowledge to teachers and researchers. Project website


Previous projects


2013: The relation between digital gameplay and use of advanced vocabulary in free writing (grade 9), together with doctoral candidate Peter Wikström, Karlstad university.
2011–2012: ”Informal learning of English among young learners (preschool class – grade 6), funded by the Center for Language and Literature in Education.
2010: Study about the relation between extramural English and (a) achieved learning outcomes in school and (b) motivation among young learners in grades 4–6, together with associate professor Liss Kerstin Sylvén, University of Gothenburg. Funded by the Center for Language and Literature in Education and the Erik Wellander Foundation.
 

Utvalda publikationer:

Publikationer/Publications

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (In press). Extramural English in teaching and learning: From theory and research to practice. Palgrave Macmillan.

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2016). Equity in L2 English oral assessment: Criterion-based facts or works of fiction? Nordic Journal of English Studies, 15(2), 113–131. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2016). Validation of a test measuring young learners' general L2 English vocabulary knowledge. Novitas-ROYAL, 10(1), 1–23. PDF

Sundqvist, P. (2016). Gaming and young language learners. In F. Farr & L. Murray (Eds.), The Routledge handbook of language learning and technology (pp. 446–458). Oxon and New York, NY: Routledge.

Sandlund, E., Sundqvist, P., & Nyroos, L. (2016). Research-based professional development workshops for EFL teachers: Focus on test interaction and assessment. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 4(1), 24–48. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2016). Undervisning på och i engelska. In T. Hansson (Ed.), Pedagogik för högskolelärare (pp. 375–398). Möklinta: Gidlunds. PDF

Sandlund, E. Sundqvist, P,, & Nyroos, L. (2016). Testing L2 talk: A review of empirical studies on second language oral proficiency testing. Language and Linguistics Compass, 10(1), 14–29. doi:10.1111/lnc3.12174/epdf PDF

Sundqvist, P. (2015). About a boy: A gamer and L2 English speaker coming into being by use of self-access. Studies in Self-Access Learning Journal, 6(4), 352–364. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2015). Extramural English in relation to CLIL: Focus on young language learners in Sweden. In D. Marsh, M. L. Pérez Muñoz & J. Ráez Padilla (Eds.), CLIL in action: Voices from the classroom (pp. 47-63). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Sundqvist, P., & Wikström, P. (2015). Out-of-school digital gameplay and in-school L2 English vocabulary outcomes. System, 51, 65–76. doi:10.1016/j.system.2015.04.001 PDF

Sundqvist, P. (2015). Review of Technology-Mediated TBLT: Researching Technology and Tasks. Language Learning & Technology, 19(2), 36–39. PDF

Olin-Scheller, C., & Sundqvist, P. (2015). Sweden: Fertile ground for digital fandoms. In "European Fans and European Fan Objects: Localization and Translation," edited by Anne Kustritz, special issue, Transformative Works and Culture, (19). doi:10.3983/twc.2015.0621 PDF

Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (2015). Engelska på fritiden och engelska i skolan – en omöjlig ekvation? Educare, (1), 53–71. PDF

Sundqvist, P. (2014). More research on motivation in early foreign language learning. In J. Enever, E. Lindgren & S. Ivanov (Eds.), Conference proceedings from Early Language Learning: Theory and practice in 2014 (pp. 116–120). Umeå: Umeå Studies in Language and Literature 25. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2014). Needed: A vocabulary test for young learners of English. In J. Enever, E. Lindgren & S. Ivanov (Eds.), Conference proceedings from Early Language Learning: Theory and practice in 2014 (pp. 121–124). Umeå: Umeå Studies in Language and Literature 25. PDF

Sundqvist, P. (2014). Review of The Young Language Learning: Research-based Insights into Teaching and Learning (Hasselgreen, Drew, and Sørheim, 2012). KAPET, 10(1), 15–23. PDF

Henry, A., Sundqvist, P., & Korp, H. (2014). Elevers möten med engelska i och utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap. LMS Lingua, No. 4, 22–26. PDF

Sundqvist, P., Sandlund, E., & Nyroos, L. (2014). National speaking tests in English - does group size matter? LMS Lingua, No. 2, 29–31. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L.K. (2014). How Swedish children learn English through gaming. The Conversation. Retrieved from The Conversation website: theconversation.com/how-swedish-children-learn-english-through-gaming-31073

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2014). Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden. ReCALL.26(1), 3–20, doi: 10.1017/S0958344013000232. PDF Blog post

Sundqvist, P., Sandlund, E., Nyroos, L., & Wikström, P. (2013). Genomförande och bedömning av nationella muntliga prov i engelska: en pilotstudie. KAPET, 9(1), 24–45. PDF

Sundqvist, P. (2013). Categorization of digital games in English language learning studies: Introducing the SSI Model. In L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), 20 years of Eurocall: Learning from the Past, Looking to the Future. EUROCALL Conference, Évora, Portugal, 11-14 September 2013, Proceedings (pp. 231–237). Dublin: Research-publishing.net. doi:10.14705/rpnet.2013.000166 PDF

Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2013). Provuppgiftshantering som social praktik – En jämförelse mellan interaktionsanalys och bedömardata för muntligt prov i engelska. In C. Rosén, P. Simfors & A.-K. Sundberg (Eds.), Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012. Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012 (pp. 125–138). Linköping/Växjö: ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. PDF

Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (2013). Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation. Language & Linguistics Compass, 7(6), 329–338. doi:10.1111.lnc3.12031 PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2013). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests – a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 2(1), 1–21. PDF

Sundqvist, P. (2013). The SSI Model: Categorization of digital games in EFL studies. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 2(1), 89–104.

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2013). Att tala under test och testa tal – prov i muntlig språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua, No. 2, 21–25. PDF

Sundqvist, P. (2012). Informal learning of English among young learners: Report from a one-year project in preschool class, grade 3, and grade 6. In M. Allström & A.-M. Pinter (Eds.), English for Young Learners – Forum. Proceedings from the Conference in Uppsala, 19 June 2012 (pp. 122–132). Uppsala: Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2012). Similarities between playing World of Warcraft and CLIL. Apples - Journal of Applied Language Studies, 6(2), 113–130.PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2012). "But what can we learn from history" - om konsten att diskutera "rätt" under det muntliga nationella provet i engelska. KAPET, 8(1), 45–66. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2012). Computer-assisted L2 English language-related activities among Swedish 10-year-olds. In L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), CALL: Using, learning, knowing. EUROCALL Conference, Gothenburg, Sweden, 22-25 August 2012, Proceedings (pp.280–285). Dublin: Research-publishing.net. doi: 10.14705/rpnet.2012.000067 PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2012). Gaming and extramural English L2 learning and L2 proficiency among young learners. ReCALL, 24(3), 302–321. doi: 10.1017/S095834401200016X PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2012). World of VocCraft: Computer games and Swedish learners' L2 vocabulary. In H. Reinders (Ed.), Digital games in language learning and teaching (pp. 189–208). Basingstoke: Palgrave Macmillan. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2012). Ämnesdidaktiska utmaningar i det heterogena engelskklassrummet: En jämförelse mellan elever med stor respektive liten mängd extramural engelska. In N. Gericke & B. Schüllerqvist (Eds.), Ämnesdidaktisk komparation: Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat (pp. 121–135). Karlstad: Karlstad University Press. PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2012). "It was hard. Let's skip it!" - Funderingar kring bedömning av muntlig färdighet i språk. LMS Lingua, No. 1, 22–26. PDF

Sundqvist, P. (2011). A possible path to progress: Out-of-school English language learners in Sweden. In P. Benson & H. Reinders (Eds.), Beyond the language classroom (pp. 106–118). Basingstoke: Palgrave Macmillan. PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2011). Managing task-related trouble in L2 oral proficiency tests: Contrasting interaction data and rater assessment. Novitas-ROYAL, 5(1), 91–120. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2011). Fritidsspråk i femman - framtidens studenter formas. In A. Ylikiiskilä & M. Westman (Eds.), Language for the future. Papers from the ASLA symposium in Falun, 12-13 Novermber, 2010 (pp. 186–198). Uppsala: Swedish Science Press. PDF

Sundqvist, P. (2011). Review: McKay (2011), Assessing young language learners. Cambridge: Cambridge University Press. This review appeared originally in the LINGUIST List at linguistlist.org/issues/22/22-3419.html (Aug. 30, 2011).

Sundqvist, P. (2011). Recension av Peder Stenbergs doktorsavhandling Den allvarsamma leken - Om World of Warcraft och läckaget. KAPET, 7(1), 157–167. PDF

Sundqvist, P. (2010). Extramural engelska - En möjlig väg till studieframgång. KAPET, 6(1), 94–109. PDF

Sundqvist, P. (2010). Review: Denham and Lobeck (Eds.) (2010), Linguistics at school: Language awareness in primary and secondary education. Cambridge: Cambridge University Press. This review appeared originally in the LINGUIST List at linguistlist.org/issues/21/21-3223.html (Aug. 9, 2010).

Sundqvist, P. (2010). Schlafsjo, jä, jä, jä: Om sambandet fritidsengelska–skolresultat. LMS Lingua, No. 1, 15–17. PDF

Sundqvist, P. (2009). Extramural English matters: Out-of-school English and its impact on Swedish ninth-graders' oral proficiency and vocabulary. Diss., Karlstad University, Karlstad. (Karlstad University Studies 2009:55). PDF DIVA Press release

Sundqvist, P. (2009). Taking a quantitative measure of oral proficiency in EFL. In M. Edwardes (Ed.), Taking the measure of applied linguistics: Proceedings of the BAAL annual conference 2008 (pp. 117–118). London: Scutsiugnil Press. PDF

Sundqvist, P. (2009). The impact of spare time acitivties on students' English language skills. In S. Granath, B. Bihl & E. Wennö (Eds.), Vägar till språk- och litteratur (pp. 63–76). Karlstad: CSL/Karlstad University Press. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2009). Tidig språkundervisning lönar sig. Svenska Dagbladet, Brännpunkt (Dec. 2), www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3879633.svd.

Sundqvist, P. (2008). "In school, you're here for talking" – Assessment of oral proficiency in the EFL classroom. In J. Granefelt, G. Håkansson, M. Källkvist & S. Schlyter (Eds.), Language learning, language teaching and technology: Papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007 (pp. 251–269). Uppsala: Swedish Science Press. PDF

Sundqvist, P. (2008). Extramural input. 9th graders' exposure to English outside the classroom. In S. Granath, B. Bihl & E. Wennö (Eds.), Fönster mot språk och litteratur (pp. 95–108). Karlstad: CSL/Karlstad University Press. PDF

 

Undervisning:

Undervisning/Teaching

Andraspråktillägnande, advanced adacemic English, kvantiativ metod i språkstudier, lingvistik, olika ämnesdidaktiska kurser inom grund- och gymnasielärarprogrammen, uppsatshandledning.

Second language acqusition, Advanced Academic English, Quantitative methods in language research, various English teaching methodology courses ('didactics') for future teachers, supervision.

Samverkan:

Samverkan/Cooperation

Cooperation with Dr Erica Sandlund, Karlstad University and Dr Lina Nyroos, Uppsala University, in a 3-year research project, "Testing Talk", funded by the Swedish Research Council (see above).

Cooperation with Associate Professor Liss Kerstin Sylvén, University of Gothenburg, about the relation between extramural English and achieved learning outcomes among young learners.

Cooperation with Associate Professor Alastair Henry, Associate Professor Helena Korp, and Senior Lecturer Cecilia Thorsen, all University West, in a 4-year research project, "Bridging the gap between in and out-of-school English", funded by the Swedish Research Council (see above).

Cooperation with Associate Professor Michael Tengberg, Associate Professor Erica Sandlund, Senior Lecturer Lena Lötmarker (all Karlstad University), Eric Borgström (Örebro  University), and Gustaf Skar (Norwegian University of Science and Technology) in a 1-year research project, "Equity in Assessment" (EquA), funded by the Center for Language and Literature in Education.

Biografi:

Biografi/Biography (in Swedish)

Jag har en bakgrund som språklärare i engelska, svenska och spanska och undervisade i femton år på högstadiet och gymnasiet innan jag forskarutbildades i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Sedan 2010 är jag anställd som universitetslektor i engelska vid Karlstads Universitet. Min undervisning är framförallt inom kurser som rör didaktik, lingvistik, akademiskt skrivande och kvantitativ metod. Min forskning är didaktiskt inriktad och hänger alltid på något sätt ihop med hur barn och unga lär sig engelska (se ovan). Jag har en ämneslärarexamen i språkvetenskap (1989) och en filosofiedoktorsexamen i engelska (2009) från Karlstads Universitet. Sedan 2014 är jag docent i engelska. Utöver detta har jag studerat tillämpad engelsk lingvistik vid University of Houston, Texas.

Biografi/Biography (in English)

I taught English, Swedish, and Spanish at secondary and upper-secondary school before I began my doctoral studies in English linguistics. Since 2010 I am employed as a senior lecturer and researcher at Karlstad University. My teaching mainly involves English teaching methodology, linguistics, advanced academic writing, and quantative methods. My research projects are in the field of second language acqusition and they are always linked in one way or the other to the learning of English as a foreign or second language (see above). I hold an MA in Language Education and a PhD in English, both from Karlstad University. In 2014, I was appointed Associate Professor in English. In the early 1990s, I was a graduate student in applied Englisj linguistics at the University of Houston, Texas.