Mikael Granberg

Professor i statsvetenskap, föreståndare Centrum för klimat och säkerhet

Forskning:

Jag är professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Klimat och Säkerhet (CCS) vid Karlstads universitet, medlem av SFO-miljön Centrum för naturkatstroflära (CNDS som är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet) samt medlem av the International Network on Urban Low Carbon Transitions (INCUT).

Huvudfokus för min forskning är politiska processer i vid mening och jag använder ofta ett nyinstitutionellt perspektiv. Hur organiseras politikskapande och vilka aktörer deltar och på vilka villkor? Välfärdsstatens utveckling, globalisering och ideologiska förskjutningar är fenomen som är av intresse och framförallt hur dessa förändringar påverkar politikskapandet. Har samhällets befintliga organisation av policy- och politikproduktion förmågan att hantera nya samhällsutmaningar?

Dessa frågeställningar genomsyrar min forskning som omfattat demokratiutveckling i länder utan demokratiska traditioner, ny informations- och kommunikationstekniks effekter på medborgardeltagande och politiska processer, sociala rörelsers förändrade roll i samhället under välfärdsstatens omvandling och, slutligen, det som tagit mest utrymme under senare år, globala klimatförändringar och dess hantering lokalt. En slutsats är att samhällets hantering av global klimatförändring lider av en styrningskris.

Mitt intresse för klimatförändringens politik blir alltmer fokuserat på ideologiska komponenter i den förda politiken och det har lett till ett ökat intresse för politikteoretiska frågeställningar kring exempelvis avpolitisering i spåren av New Public Management (NPM) och "governance".

Jag deltar i det av Formas finansierade forskningsprojektet ”Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande”. Projektet som är femårigt har mottagit 25 miljoner kronor och omfattar 10 forskare från, förutom Karlstads universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet samt Lunds universitet. Projektet leds av Anna Kadefors, Chalmers tekniska högskola. Programmet fokuserar om och hur upphandling kopplad till byggande kan bidra till en hållbar utveckling. Den svenska upphandlingen kopplad till byggande uppgår till ca 90 miljarder kronor årligen och kan därför utgöra central drivkraft för innovation i samhällsbyggandet men kan också hindra en önskvärd utveckling mot ett hållbart samhälle. Syftet är att ta fram ny kunskap dels om hur upphandling kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande och dels om vilka faktorer formar upphandlingspraxis och hur upphandlingssystemet kan utvecklas så målen kopplade till en hållbar utveckling bättre kan uppfyllas.

Från den 1/11, 2014, leder jag också det av Länsförsäkringars forskningsfond finansierade projektet "Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende – lärande från tidigare händelser och samhällsplanering". Projektet, som som omfattar 8 miljoner kronor och löper år 2017 ut, fokuserar bristen på kunskap om olika typer av hot och risker kopplade till klimatförändring. Vidare är ansvarsförhållandena mellan stat, kommun, andra organisationer och den enskilda individen i hanteringen av klimatförändringar och dess effekter oklara. Vi behöver förstå hur osäkerhet, bristande kunskap mm. påverkar risker och ansvarsförhållanden i samhället och på handlingsutrymmet för offentliga (stat, region, kommun, myndigheter, etc.)  och privata aktörer (företag, försäkringsbolag, etc.) samt hur detta handlande, i sin tur, påverkar framtida risker och samhällets sårbarhet.

Utvalda publikationer:

Böcker

Granberg, Mikael (2004) Från lokal välfärdsstat till stadspolitik. Politiska processer mellan demokrati och effektivitet, Örebro Studies in Political Science 11, Örebro universitet.(Avhandling)

Montin, Stig & Mikael Granberg (2013) Moderna kommuner. 4ed. Stockholm, Liber

 

Artiklar (peer review)

Granberg, Mikael, Nyberg, Lars & Lars-Erik Modh (2016) "Understanding the local policy context of risk management: Competitiveness and adaptation to climate risks in the city of Karlstad, Sweden", Risk Management, vol. 18(1), 26-46

Andersson-Sköld, Yvonne,Thorsson, Sofia, Rayner, David, Lindberg, Fredrik, Janhäll, Sara, Jonsson, Anna, Moback, Ulf, Bergman, Ramona & Mikael Granberg (2015) "An integrated method for assessing climate-related risks and adaptation alternatives in urban areas", Climate Risk Management, vol. 7 (2015), 31–50

Granberg, Mikael & Leigh Glover (2014) “Adaptation and Maladaptation in Australian National Climate Change Policy”, Journal of Environmental Policy and Planning, vol 16(2), 147-159

Åström, Joachim, Mikael Granberg & Abdul Khakee (2011) “Apple Pie - Spinach metaphor: Shall E-democracy make Participatory Planning More Wholesome?” Planning Practice & Research, vol 26(5), 571-586

Granberg, Mikael (2009) “Almost Like Government…” Urban Policy and Research, vol. 26(5), 571-586

Granberg, Mikael (2008), “Local Governance in 'Swedish': Globalisation, Local Welfare Government and Beyond” Local Government Studies, vol. 34(3), 363-377

Granberg, Mikael, Rolf Lidskog & Stig Larsson (2008), “Dealing with uncertainty. A case study of controlling insect populations in natural ecosystems” Local Environment, vol. 13(7), 641-652

Åström, Joachim & Mikael Granberg (2007), ”Urban Planners, Wired for Change? Understanding Elite Support for E-participation” Journal of Information Technology and Politics, vol. 4(2), 63-77

Granberg, Mikael & Ingemar Elander (2007), ”Local Governance and Climate Change: Reflections on the Swedish Experience” Local Environment, vol. 12(5), 537-548

Granberg, Mikael & Joachim Åström (2007), ”Deltagandets dilemman. Erfarenheter från stadsomvandling Södra Älvstranden” Kommunal Ekonomi och Politik, vol. 11(3), 25-46

Granberg, Mikael (2006), ”Alla talar om vädret: Svenska kommuner, klimatförändring och samarbete” Kommunal Ekonomi och Politik, vol. 10(1), 9-35

Antologikapitel

Granberg, Mikael (2011) ”Kommuner möter utmaningen från klimatförändring”, i Ivarsson, Andreas (red.) Kommunforskning i Norden. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Granberg, Mikael (2011) ”Att gå i procession. Om nätverkspolitik och problemformulering”, i Ivarsson, Andreas (red.) Kommunforskning i Norden. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Granberg, Mikael (2011) ”Politiska processer mellan demokrati och effektivitet”, i Ivarsson, Andreas (red.) Kommunforskning i Norden. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Granberg, Mikael & Joachim Åström (2011) ”Medborgarnas deltagande i stadsplaneringen och effekter av ny teknik”, i Ivarsson, Andreas (red.) Kommunforskning i Norden. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Granberg, Mikael & Joachim Åström (2010) “Planners support of e-participation in the field of urban planning”, i Nunes, Carlos Silva (red.) Handbook of Research on E-Planning. Heshey: IGI Global

Granberg, Mikael & Joachim Åström (2010) “Civic participation and interactive decision-making: a case study”, i Amnå, Erik (red.) Normative implications of new forms of participation for democratic policy processes. Berlin: Nomos Verlag

Åström, Joachim & Mikael Granberg (2009) ”Medborgerligt deltagande och interaktivt beslutsfattande: Kontinuitet och förändring inom fysisk planering”, i Hedlund, Gun & Stig Montin (red.) Governance på svenska. Stockholm: Santérus Academic Press

Fridolfsson, Charlotte, Ingemar Elander, Mikael Granberg & Erik Amnå (2009) “FBOs and Social Exclusion in Sweden”, i Dierckx, Danielle, Jan Vranken & Wendy Kerstens (red.) Faith Based Organisations and Social Exclusion in European Cities. Leuven: Acco

Åström, Joachim. & Mikael Granberg (2006) “Elite Support for eParticipation - What Does it Really Mean?”, i Rose, Jeremy (red.) Mapping eParticipation. Venice, DemoNet

Konferenspapers och -presentationer

Montin, Stig & Mikael Granberg (2015) “The hollowing out of local self-government in Sweden”, paper for presentation at IRSPM, panel: C101 – Special Interest Group in Local Governance (LG-SIG), University of Birmingham, UK, 30th March – 1st April 2015.

Granberg, Mikael (2014) “Local government, climate change and public-private interaction: The case of Örebro, Sweden”, paperpresentation vid Urbanization and Global Environmental Change - UGEC International Conference 2014 –, open session, Contested agendas or aligned objectives? Intermediation and the role of non-state actors in the low carbon urban transition, Taipei, Taiwan.

Granberg, Mikael & Stig Montin (2014) “ Modern Municipalities. Notion and ideas guiding the development of Swedish municipalities”, paperpresentation vid European Consortium for Political Reseach (ECPR) General Conference, Section: Contemporary Local Self-Governance and Democracy – Challenges and Responses, Panel: Institutional Reform in Local Government, University of Glasgow.

Granberg, Mikael & Stig Montin (2014) “Modern Municipalities: The Changing Role of Local Government and Local Democracy in Sweden”, paperpresentation vid NOPSA 2014, XVII Nordic Political Science Congress, arbetsgrupp Kommunale reformer og organisatorisk tilpasninger – utfordringer for lokalpolitikken, Göteborgs universitet.

Granberg, Mikael & Lars Nyberg (2014) ”Swedish case: the resilient city adapts to climate change”, presentation vid Climate Change & Security Challenges – Sharing the best Practices to Build Resilient Cities for the Future, House of Sweden, inbjudna av Svenska ambassaden, Washington, D.C., USA.

Granberg, Mikael (2014) “Case study Örebro: Transition pathways to low carbon futures”, presentation vid International Network on Low Carbon Urban Transitions (INCUT) ESRC, 2nd meeting, City University Hong Kong.

Granberg, Mikael (2014) “Climate Change Policy and Practice: The Swedish (Local) Experience”, presentation vid The Malaviya Centre for Peace Research (MCPR), Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, India.

Glover Leigh & Mikael Granberg (2013) “Comparing Local Government Adaptation Responses to Climate Change in Australia and Sweden”, paperpresentation vid 6th State of Australian Cities (SOAC) Conference, Sydney, Australia.

Granberg, Mikael (2013) "The Local and the Global: Climate Change and the Relevance of the Local Level", presentation vid FO-RUM Research Seminar, Time of Crisis or Time of New Possibilities? Empowering Local Communities in the Shadow of the Project Society, Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&Kom), Helsingfors, Finland.

Granberg, Mikael (2013) “Pressures, drivers and barriers for urban low carbon transitions”, presentation vid internationell workshop Researching Urban Low Carbon Transitions: Understanding Contexts, Comparing Approaches and Identifying Priorities, the Institute of Advanced Studies, Durham University, Storbritannien.

Granberg, Mikael (2013) ”Urban transformations and policy responses”, presentation vid internationell workshop Glocalized Governance and The Great Transformation of our time, the Department of Global Political Studies, Malmö högskola.

Granberg, Mikael & Leigh Glover (2011), ”Adapting Australian Cities to Climate Change: Is There a Growing Risk of Maladaptation?”, paperpresentation vid 5th State of Australian Cities Conference (SOAC), the University of Melbourne, Melbourne, Australia.

Glover, Leigh & Mikael Granberg (2011), ”Adaptation to Climate Change as Ecological Modernisation: Australian Experience”, paperpresentation vid 2011 European Conference Political Research, Section (ID 92): Green Politics: Panel: Adaptation to Climate Change on National, Regional and Local Levels Conference, Reykjavik, Iceland.

Granberg, Mikael & Leigh Glover (2010), “Trusting Invisible Hands? Climate Change, Political Institutions and the Market”, paperpresentation vid International Conference Sustainable Transport in the Asia-Indo-Pacific: Varied Contexts - Common Aims, GAMUT, The University of Melbourne, Australien.

Undervisning:

Jag handleder masterstudenter och doktorander i statsvetenskap och risk- och miljlöstudier.