Malin Wieslander

Fil. Dr. pedagogiskt arbete, vik. lektor religionsvetenskap

Forskning:

Mångfald inom polis och polisutbildning utgör mitt primära forskningsintresse. Inom polisforskning intresserar jag mig särskilt för polisers yrkesjargong, polisens värdegrund samt hur normer och värderingar reproduceras inom olika kulturer inom polisen. Jag är också intresserad av utbildning och kunskapssyn i relation till dessa områden.

Förutom polisforskning utgörs mitt bredare forskningsintresse av bland annat identitetspolitik, kritisk mångkulturalism, postkolonail teoribildning samt religionsdidaktik.

Jag är också intresserad av metodfrågor och framför allt av metoder inom etnografisk forskning och diskursanalys.

 

Forskningsprojekt

Jag har genomfört en forskarutbildning i pedagogiskt arbete med en avhandling om hur polisstudenter samtalar om mångfald, med fokus på kultur, religion och etnicitet, i olika utbildningskontexter inom ramen för polisutbildningen. Jag studerade hur samtal om fördomar och olika sociala kategoriseringar aktualiseras i polisens bemötande och brottsbekämpande arbete, såväl som inom polisens sammansättning. I min forskning har jag även studerat polisens värdegrund samt polisens yrkesjargong. Samtal om olikhet, likhet, mångfald, neutralitet samt processer av inkludering och exkludering är centrala i arbetet. Studien har en normkritisk ansats.

Jag har genomfört fältarbete på Polishögskolan och det primära materialet är fältsamtal samt fokusgruppintervjuer under polisutbildningen och aspiranttjänstgöringen. Diskurspsykologi användes i analysen av materialet.

Den 12 september 2014 disputerade jag på avhandlingen "Ordningsmakter inom ordningsmakten. Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald".

 

Utvalda publikationer:

Wieslander, Malin (2014). Ordningsmakter inom ordningsmakten: Diskurskamp dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald. Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstads universitet.

Sefton, Malin (2012). ’Sunt förnuft’ som normaliserande konstruktionsredskap i polisstudenters tal om Polisens värdegrund. (Refereegranskat kapitel i antologi).

Sefton, Malin (2011). “Core Values Timeout”: A Counter-Hegemonic Discursive Device in Police Jargon. (Artikel i konferensrapport).

Undervisning:

Jag har främst undervisat i religionsvetenskap och i olika kurser inom ramen för lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Jag undervisar bland annat om religion, kultur och etnicitet, mångfald, värdegrundsarbete, diskriminering, normer, och är särskilt inriktad på dessa frågor i relation till skola, yrkesliv och utbildning. Jag håller också föredrag om dessa frågor i relation till polisverksamhet och polisutbildning.

Samverkan:

Det Nordiska Polisforskningsnätverket

Nordic Conference of Religious Education (NCRE)

FLR – Föreningen lärare i religionskunskap (ämnesdidaktiskt)

NFR – Nationella seminariet i religionspedagogik/-didaktik (ämnesdidaktiskt)

Nätverket för professionsforskning

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning (LiU)

IMER-förbundet

Diskursseminariet (SU)