Meny

Vad är en vetenskaplig artikel?

Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.

Vetenskapliga artiklar kan indelas i olika typer:

 • Originalartiklar består av redogörelser från studier där resultatet från ett forskningsarbete beskrivs för första gången

 • Översiktsartiklar (Review articles) är kritiska utvärderingar av studier (originalartiklar) som redan varit publicerade

 • Teoretiska artiklar är redogörelser där författaren från existerande forskning söker nya teorier
    

Moment som oftast ingår i en vetenskaplig artikel:

 • Abstract - i ett abstract ges en kort sammanfattning av artikeln där syfte, metod, resultat och slutsatser framgår. Här anges också ämnes- eller nyckelord som identifierar artikelns innehåll  

 • Introduktion - allmän bakgrundsbeskrivning. Syfte och frågeställningar presenteras samt de avgränsningar som gjorts 

 • Metod och material - beskrivningar över vilken/vilka metoder som använts skall vara så detaljerade och noggranna att gången i forskningsprocessen skall kunna följas och upprepas. Metoderna skall vara rimliga i förhållande till vad som skall undersökas 

 • Resultat - forskningsresultatet redovisas. Viktiga data presenteras i löpande text eller i tabeller och figurer. Även oväntade eller negativa resultat redovisas. 

 • Diskussion - värdering av resultaten. Metodologiska överväganden diskuteras liksom hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning inom det aktuella området 

 • Referenser - i referenslistan skall alla dokument som omnämns i artikeln finnas med för att man ska kunna gå tillbaka till källan.