Meny

Utgångspunkter vid provkonstruktion

När vi tar fram bedömningsstöd utgår vi från kursplanen i historia.

Det övergripande målet för all historieundervisning i grundskolan är enligt kursplanen att utveckla elevernas historiemedvetande. En viktig utgångspunkt för denna målsättning är att elever redan har kunskaper om det förflutna då de kommer till skolan, exempelvis genom livsberättelser i den egna familjen, genom kunskaper om lokalsamhällets historia eller genom massmedialt förmedlad historieanvändning.
Undervisningen i historia i åk 4­-6 syftar till att vidga elevernas historiska referensram och ge dem tillfälle att reflektera över och utveckla förståelse för hur historiska kunskaper är konstruerade och kan användas. Enligt kursplanen ska eleverna under sin tid i grundskolan utveckla förmågan att

  ·  använda en historisk referensram 

  ·  kritiskt granska, tolka och värdera källor 

  ·  reflektera över sin egen och andra historieanvändning 

  ·  använda historiska begrepp

 
De kommande bedömningsstöden i historia för årskurs 4-6 består av frågor och uppgifter som anknyter till var och en av dessa förmågor och till kunskapskravens formuleringar. Mer information och exempelfrågor finns i menyn till vänster.